Construcció > Reformes integrals o parcials


Ampliació habitatge al carrer Consulat / Sant Feliu de Guixols

 

Es projecta a la façana oest la formació d'una sala d'estar amb llar de foc i un menjador. Es intercomunicació amb la resta de la masia mitjançant els passos necessaris en l'actual façana oest.
L'ocupació serà exclusivament en planta baixa.
La coberta serà a la zona del jardí, en pendent inferior al 30,00% la base de teula àrab, si és possible de recuperació.
La zona del menjador es cobrirà mitjançant una coberta plana que a manera de terrassa practicable, es considera com una extensió, a menor nivell, de l'existent en l'actualitat.
S'ha procurat, mitjançant reculades, canvis de coberta, volumetria i elements de tancament, donar una impressió de total integració d'aquesta ampliació amb la resta de la masia.